Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ABC wolontariusza

Słowniczek

Akcja - to krótkoterminowe działanie, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych. Akcje mogą być jednorazowe bądź cykliczne. Np. zbiórka żywności w marketach przed świętami.

Dzień wolontariusza - corocznie święto wolontariusza obchodzone 5 grudnia; ustanowiony przez UNESCO w roku 1981.

Filantropia - to udzielanie bezinteresownej pomocy finansowej lub materialnej. Współcześnie założenia te realizują fundacje i stowarzyszenia, które za cel swojej aktywności obrały dobro społeczne.

Fundraising - zaplanowana strategia zdobywania środków finansowych na określone cele.

Kampania społeczna - są to działania skierowane na zmianę postaw lub zachowań grupy docelowej. Wykorzystuje się tu różne formy komunikacji, których zadaniem jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców ( prasa, telewizja, reklama zewnętrzna). W kampanię społeczną angażowanych jest wiele podmiotów: organizacje społeczne, media, przedstawiciele biznesu czy instytucja państwowych.

Organizacja pozarządowa - powstaje na zasadzie dobrowolności podmiotów ją ustanawiających, działa niezależnie od struktur państwa i na rzecz dobra społecznego. Jej działalność opiera się na wolontariacie (inaczej: organizacja społeczna, trzeci sektor, NGO - z ang. non-governmental organization).

Organizacja non-profit ? organizacja, której działalność nie jest nastawiona na zysk.

Trzeci sektor - to ogół organizacji pozarządowych działających społecznie i nie dla zysku. Określenie to, odpowiada podziałowi aktywności społeczno gospodarczej w państwach demokratycznych na trzy sektory: 
I sektor - administracja publiczna ( sektor państwowy) 
II sektor - sfera biznesu ( sektor prywatny) 
III sektor - organizacje pozarządowe.

Stowarzyszenie - to trwałe i dobrowolne zrzeszenie osób, nie nastawionych na zysk, które swoją działalność opierają na pracy społecznej swoich członków, wykonywanej na rzecz celów statutowych.

Wolontariat - to nieodpłatne, dobrowolne działanie na rzecz osób potrzebujących, działanie, które wychodzi poza relacje rodzinno-koleżeńskie.

Wolontariat pracowniczy - stymulowany i organizowany jest przez pracodawcę. Jest wynikiem popularyzacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Polega na angażowaniu się pracowników firm w nieodpłatną działalność w na rzecz organizacji społecznych. Wolontariusze, w tym przypadku pracownicy, świadczą różnego rodzaju prace na rzecz osób potrzebujących, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności.

Darowizna - to przekazanie bezpłatnego świadczenia na rzecz potrzebującego, kosztem swojego majątku. Darowizny mogą dokonywać osoby fizyczne jak i prawne. Przedmiotem darowizny nie może być bezpłatne świadczenie usług.

Dotacja - to przekazanie bezzwrotnego wsparcia finansowego, inaczej: grant.

Działalność charytatywna - to dobrowolne i dobroczynne działanie, przez które rozumiemy wsparcie zarówno materialne jak i duchowe, skierowane do najuboższych.

Czytaj całość...