Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wolontariat szkolny. Poradnik dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców - TUTAJ.
Poradnik wolontariatu szkolnego - TUTAJ.

Zaproszenie dla uczniów: Wolontariat gdzie i kiedy chcesz czyli e-wolontariat

Czytaj więcej...

Kilka słów o wolontariacie
Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych,
a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. CAŁOŚĆ.

Podaruj pluszaka
„Podaruj pluszaka” to kolejna z licznych inicjatyw charytatywnych podjętych przez uczniów naszej szkoły w Roku wolontariatu. Pomysłodawczynią projektu była uczennica klasy Ia, Anna Balt, a koordynatorem całości pedagog szkolny, pani Beata Wysmułek. Do akcji licznie włączyli się uczniowie oraz nauczyciele. Dzięki ich hojności udało się zebrać całkiem sporą ilość pluszowych zabawek, którymi następnie obdarowano dzieci z Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. 22 grudnia przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu...

Czytaj więcej...

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
Staramy się , aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.
Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

- Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
- Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
- Kształtowanie postaw prospołecznych
- Rozwijanie empatii i tolerancji
- Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
- Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
- Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego
- Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
- Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
- Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
- Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
- Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń
- Rozwijanie zainteresowań
- Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
- Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

OBSZARY DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

- Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: 
- środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne

ŚRODOWISKO SZKOLNE

- Działania Szkolnego Klubu Wolontariusza
- Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce 
- Udział w zajęciach pozalekcyjnych
- Praca w bibliotece szkolnej

Czytaj całość...

Kodeks etyczny wolontariusza

Wolontariusz powinien:

Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie "uderzaj" w innych.

Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problemy.

Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą, na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

ABC wolontariusza

Słowniczek

Akcja - to krótkoterminowe działanie, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych. Akcje mogą być jednorazowe bądź cykliczne. Np. zbiórka żywności w marketach przed świętami.

Dzień wolontariusza - corocznie święto wolontariusza obchodzone 5 grudnia; ustanowiony przez UNESCO w roku 1981.

Filantropia - to udzielanie bezinteresownej pomocy finansowej lub materialnej. Współcześnie założenia te realizują fundacje i stowarzyszenia, które za cel swojej aktywności obrały dobro społeczne.

Fundraising - zaplanowana strategia zdobywania środków finansowych na określone cele.

Kampania społeczna - są to działania skierowane na zmianę postaw lub zachowań grupy docelowej. Wykorzystuje się tu różne formy komunikacji, których zadaniem jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców ( prasa, telewizja, reklama zewnętrzna). W kampanię społeczną angażowanych jest wiele podmiotów: organizacje społeczne, media, przedstawiciele biznesu czy instytucja państwowych.

Organizacja pozarządowa - powstaje na zasadzie dobrowolności podmiotów ją ustanawiających, działa niezależnie od struktur państwa i na rzecz dobra społecznego. Jej działalność opiera się na wolontariacie (inaczej: organizacja społeczna, trzeci sektor, NGO - z ang. non-governmental organization).

Organizacja non-profit ? organizacja, której działalność nie jest nastawiona na zysk.

Trzeci sektor - to ogół organizacji pozarządowych działających społecznie i nie dla zysku. Określenie to, odpowiada podziałowi aktywności społeczno gospodarczej w państwach demokratycznych na trzy sektory: 
I sektor - administracja publiczna ( sektor państwowy) 
II sektor - sfera biznesu ( sektor prywatny) 
III sektor - organizacje pozarządowe.

Stowarzyszenie - to trwałe i dobrowolne zrzeszenie osób, nie nastawionych na zysk, które swoją działalność opierają na pracy społecznej swoich członków, wykonywanej na rzecz celów statutowych.

Wolontariat - to nieodpłatne, dobrowolne działanie na rzecz osób potrzebujących, działanie, które wychodzi poza relacje rodzinno-koleżeńskie.

Wolontariat pracowniczy - stymulowany i organizowany jest przez pracodawcę. Jest wynikiem popularyzacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Polega na angażowaniu się pracowników firm w nieodpłatną działalność w na rzecz organizacji społecznych. Wolontariusze, w tym przypadku pracownicy, świadczą różnego rodzaju prace na rzecz osób potrzebujących, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności.

Darowizna - to przekazanie bezpłatnego świadczenia na rzecz potrzebującego, kosztem swojego majątku. Darowizny mogą dokonywać osoby fizyczne jak i prawne. Przedmiotem darowizny nie może być bezpłatne świadczenie usług.

Dotacja - to przekazanie bezzwrotnego wsparcia finansowego, inaczej: grant.

Działalność charytatywna - to dobrowolne i dobroczynne działanie, przez które rozumiemy wsparcie zarówno materialne jak i duchowe, skierowane do najuboższych.

Czytaj całość...