Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Projekt edukacji obywatelskiej Samorządy Mają Głos


Projekt „Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych"
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 02.12.2013 - 30.06.2015.
Celem projektu jest zwiększenie jakości oferty i konkurencyjności uczniów naszego technikum w obszarze organizacji i zarządzania produkcją w zawodach mechatronicznych oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych. CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. projekt będzie realizowany przez uczniów technikum klasy III i IV.

Moje finanse – program edukacji finansowej
Innowacyjny program edukacji finansowej skierowany do młodzieży w wieku 16–19 lat, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego. Szczegóły projektu - TUTAJ.

Projekt Biblioteka Przyjazna Uczniowi realizowany
w ramach odchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship) w 1999 roku.
Najpierw był to jeden dzień, zaś od 2008 roku – cały miesiąc październik.
Szczegółowe informacje w zakładce Biblioteka.

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa"
Program realizowany jest w ramach kampanii ,,Młodzi pracownicy –bezpieczny start".

Koordynatorem programu jest Państwowa Inspekcja Pracy.
Celem programu jest edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowanie uczniów
o różnorodnych aspektach prawnej ochrony ich pracy.

PROJEKT EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „OD IGNORANTA DO ELEGANTA”

Założenia projektu zgodne są z wytycznymi Programu Wychowawczego Szkoły:
• z jego celami („kształtowanie kultury osobistej i kultury języka”; „wyrabianie nawyku właściwego korzystania z dóbr kultury”);
• z zadaniami („wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia uczniów
w szkole i poza szkołą, by sprzyjały ich rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb”);
• z wizerunkiem absolwenta („dążymy do tego, aby absolwenci naszej szkoły […] dbali
o zachowanie form grzecznościowych, kulturę słowa i wygląd zewnętrzny”).
Szczegółowe cele projektu to:
• popularyzacja wśród młodzieży zasad savoir-vivre’u,
• integracja mieszkańców internatu,
• uatrakcyjnienie czasu wolnego,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się nowymi technologiami,
• zachęcenie do korzystania ze szkolnej platformy e-learningowej,
• zmobilizowanie młodzieży do aktywności twórczej,
• promocja internatu i szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.
Projekt będzie realizowany od września 2012 r. do czerwca 2013 r. w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Niektóre jego elementy zostaną zaprezentowane również w szkole.
Jako zwieńczenie projektu zaplanowano ogólnopolski konkurs na film promujący zasady dobrego wychowania. Gala finałowa z udziałem zaproszonych laureatów, gości, uczniów, nauczycieli i rodziców, na której odbędą się projekcje nagrodzonych i wyróżnionych filmów, przewidziana jest na 7 czerwca 2013.
Do realizacji założeń projektu wykorzystane zostaną następujące, w tym zaproponowane
w Programie Wychowawczym Szkoły, metody:
• prelekcje zaproszonych gości i własne,
• zajęcia praktyczne,
• gazetki,
• rozmowy indywidualne i w grupach,
• ulotki,
• prezentacje multimedialne,
• e-learning,
• wyjścia (np. do restauracji/kawiarni, kina),
• tworzenie filmu,
• sesje zdjęciowe,
• artykuły.
 W każdym miesiącu przewidziano odrębne zagadnienie dotyczące zasad dobrego wychowania, opisane w poniższym harmonogramie. Proponowane sposoby realizacji mogą ulec zmianie.

Czytaj całość.

"Szkoła bez przemocy"

W roku szkolnym 2012/2013 ZSP w Kleszczowie był kontunuowany program społeczny "Szkoła bez przemocy".

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. V edycja programu ma na celu zmianę podejścia rodziców i włączenia ich w aktywne życie szkoły oraz podkreślenie kluczowej roli rodzica w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły; będzie również próbą zmiany podejścia rodziców i włączenia ich w aktywne życie szkoły. 

 W bieżącym roku szkolnym również zgłosiliśmy chęć uczestnictwa w Programie i zobowiązaliśmy się do realizacji przynajmniej trzech z poniższych działań:
- zorganizowania spotkania nt. profilaktyki agresji z rodzicami,
- wprowadzenia programu integracji nowych uczniów i rodziców,
- przeprowadzenia zajęć profilaktycznych (przemocy, uzależnienia) dla co najmniej 1/3 uczniów,
- zorganizowania warsztatów dla wszystkich pracowników szkoły nt. profilaktyki agresji,
- zorganizowania Dnia Szkoły bez Przemocy.