Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów i absolwentów naszego technikum
Z wielką przyjemnością informujemy, że złożony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie wniosek projektu "Europejska mobilność uczniów i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie - gwarancją sukcesu i kariery zawodowej" został zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego". Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+ w terminie od 1 września 2016r. do 30 czerwca 2018r. Kwota dofinansowania jaką szkoła uzyskała wynosi 400 365,85 zł. W ramach projektu uczniowie obecnej klasy II i III technikum oraz absolwenci będą mieli szansę odbyć 2-tygodniowe praktyki zawodowe w Dreźnie. 

Projekt skierowany jest uczniów i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, którzy kształcą się lub ukończyli kształcenie w zawodzie „technik mechatronik”. Do udziału w projekcie uczestnicy zostaną wybrani na drodze rekrutacji według wytyczonych kryteriów zgodnie z regulaminem rekrutacji.
W ramach projektu 57 uczestników weźmie udział w 2-tygodniowym stażu zawodowym dotyczącym „Komputerowego wspomagania projektowania przy użyciu AutoDesk (AutoCAD 2D, AutoCAD 3D oraz Inventor)” w placówce kształcenia zawodowego „WBS TRAINING AG” w Dreźnie. W projekcie zastosowane zostaną elementy Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET).
Projekt obejmie cztery mobilności:
I. grupa: 26.03. - 08.04.2017r. – 14 uczestników
II grupa: 14.05. – 27.05.2017r. – 14 uczestników
III grupa: 11.03. – 24.03.2018r. – 14 uczestników
IV grupa: 08.04. – 21.04.2018r. - 15 uczestników


Wszystkie mobilności uczestników w celu odbycia stażu zawodowego zostaną poprzedzone działaniami przygotowawczymi. W ramach tych działań zostaną podjęte następujące kroki:
przygotowanie mentalne - uczestnicy projektu będą uczestniczyli w zajęciach z przygotowania mentalnego, prowadzonych przez pedagoga szkolnego w trzech blokach 2-godzinnych. Głównym celem zajęć będzie przygotowanie uczestników do umiejętnego poradzenia sobie w sytuacji rozstania z bliskimi na okres czasu wyjazdu oraz do radzenia sobie ze stresem w nowym środowisku. Ponadto ważnym aspektem będzie lepsze poznanie się uczestników wyjazdu oraz doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole wielokulturowym i wielonarodowościowym;
przygotowanie językowe - będzie obejmowało dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w zakresie słownictwa fachowego oraz dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego w celu rozwijania umiejętności porozumiewania się i radzenia sobie w codziennych sytuacjach. Zajęcia językowe zarówno z angielskiego jak i z niemieckiego prowadzone będą przez nauczycieli języków obcych naszej szkoły w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo przez okres 4 miesięcy (listopad – luty 2017 i 2018) łącznie: po 30 godz. lekcyjnych;
przygotowanie kulturowe - odbędzie się w trakcie zajęć, które będą miały na celu przybliżenie uczestnikom projektu realiów kulturowych Niemiec, z uwzględnieniem następujących zagadnień: tradycje i obyczaje, kuchnia niemiecka, stereotypy, elementy geografii, turystyki i wiedzy o kulturze. Zajęcia te przeprowadzone zostaną przez nauczyciela geografii oraz języka niemieckiego naszej szkoły w wymiarze po 8 godzin lekcyjnych;
Charakterystyka partnera projektu: Partnerem projektu jest niemieckie Centrum Kształcenia Zawodowego „WBS TRAINING AG” w Dreźnie z siedzibą główną w Berlinie. Placówka ta posiada ogromne doświadczenie w implementacji projektów mobilności. Od 2004 r. uczestniczyła w realizacji ponad 100 projektów w ramach programu "Leonardo da Vinci" (IVT, VETPRO, PLM) czy programu 'Uczenie się przez całe życie". Obecnie realizuje projekty mobilnościowe w ramach programu ERASMUS+ oraz PO WER, związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym, z których większość prowadzi oddział WBS w Dreźnie. Związane jest to z faktem powstania w 2014r. w tym oddziale "Centrum Kompetencji Dla Projektów Mobilności", które oferuje i organizuje staże oraz praktyki zawodowe dotyczące wielu dziedzin kształcenia zawodowego, wśród których znajduje się także projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem programów komputerowych: AutoCAD 2D, AutoCAD 3D oraz Inventor. Ponieważ nasza placówka właśnie w tym kierunku chce poszerzyć kompetencje zawodowe uczniów, dlatego odbycie stażu w "WBS TRAINING AG" w Dreźnie jest mocno uzasadnione. Fakt posiadania przez partnera certyfikatu systemu zarządzania jakością DIN EN ISO 9001, daje gwarancję wysokiej jakości oraz sprawnej realizacji naszego projektu.


Główne cele projektu:
• podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w zakresie projektowania i konstruowania urządzeń przy użyciu AutoDesk (AutoCAD 2D, AutoCAD 3D oraz Inventor);
• pogłębienie znajomości języków obcych, w tym języka angielskiego w zakresie słownictwa specjalistycznego i języka niemieckiego w zakresie umiejętności komunikacyjnych;
• umożliwienie uczestnikom projektu lepszego startu w życie zawodowe poprzez realizację zagranicznych praktyk zawodowych;
• promowanie wśród uczniów i absolwentów idei uczenia się przez całe życie, ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego;
• wychowanie uczestnika projektu do roli obywatela wielonarodowego, wielokulturowego oraz wielojęzycznego w kontekście europejskim;
• rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost motywacji do nauki wśród uczniów i absolwentów;
• propagowanie idei mobilności młodych ludzi w celu wzmocnienia swojej pozycji na europejskim rynku pracy;
• poznanie historii, kultury i obyczajów kraju partnera projektu;
• zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły poprzez propagowanie europejskiego wymiaru edukacji;
• rozwój i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli;
• poznanie nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi oraz metod nauczania i wdrożenie ich do codziennej pracy dydaktycznej.


Po odbyciu stażu każdy uczestnik projektu otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie, certyfikat od zagranicznego partnera projektu o odbyciu stażu zawodowego oraz dokumenty Europass Mobilność oraz Europass Paszport Językowy.
Po zakończonych każdorazowo dwóch mobilnościach zostaną podjęte następujące działania:
wdrażanie rezultatów – na podstawie opracowanego planu wdrożenia nabytych kompetencji zawodowych i językowych, a także rozwiązań pedagogicznych, organizacyjnych i metodycznych.
upowszechnianie rezultatów projektu zgodnie z harmonogramem działań promujących i upowszechniających rezultaty projektu, przez organizację wysyłającą i przyjmującą;
ewaluacja – która zostanie przeprowadzona, w celu określenia, czy projekt osiągnął zakładane cele i rezultaty. Całość prac ewaluacyjnych nadzorować będzie koordynator projektu przy wsparciu zespołu projektowego z naszej szkoły, osób towarzyszących podczas wyjazdów wraz z organizacją przyjmującą. Ewaluacją objęte zostaną wybrane obszary, badane wg odpowiednich kryteriów, przy użyciu różnych metod i narzędzi. Wyniki posłużą sporządzeniu wniosków i rekomendacji.